SZENVEDÉS MEGMUTATJA A BŰN KÖVETKEZMÉNYÉT

 

„Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az első volt, akit Isten a legjobban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt a menny lakói között.”

Ez a hatalmas angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt magának tulajdonította. Nem volt megelégedve pozíciójával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett a csakis a Teremtőnek kijáró hódolatot magának kívánni.”

„Sátán úgy tüntette fel, hogy ő maga igyekszik előmozdítani a világegyetem javát. A bitorló valódi jellegét és igazi célját mindenkinek meg kell látnia. Időre volt szükség ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát.”

 

„A Végtelen Bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivetette a mennyből. Mivel Isten csak a szeretetből fakadó szolgálatot fogadhatta el, teremtményei hűségének azon a meggyőződésükön kell alapulnia, hogy ő igazságos és jó. Mivel a menny és a világok lakói nem voltak felkészülve a bűn jellegének sem következményeinek megértésére, Sátán elpusztításában nem látták volna meg Isten igazságosságát. Ha Isten azonnal kitörölte volna az élők sorából, egyesek félelemből szolgálták volna Istent, és nem szeretetből.

„A jó és gonosz közötti nagy küzdelem története - attól kezdve, hogy a mennyben elkezdődött, a lázadás végleges legyőzéséig, és a bűn tökéletes kiirtásáig - szintén Isten változatlan szeretetéről tesz bizonyságot.”

 

A csaló befolyása nem szűnt volna meg egészen, a lázadás szelleme sem semmisült volna meg teljesen. A meg nem szűnő korszakokon át élő egész világegyetem érdekében Sátánnak ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vádjait minden teremtett lény igazi megvilágításukban lássa, és hogy Isten igazságossága és irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon.”

 

Ő (Sátán) hozott bűnt és halált világunkba, ő sodorta romlásba ősszüleinket és minden kor, ország és réteg megannyi emberét. Az egész természet magán viseli a bűn átkát; az Isten elleni lázadás jellegéről és következményeiről tanúskodik.

 

„A mi világunk a szenvedés világa. A mennyei hazánk felé vezető úton véges-végig nehézségek, próbák és gyötrelmek várnak reánk.

 

„Körmönfont és lankadatlan kísértései által uralma alá vonta és olyan félelmetes mértékig fokozta a szenvedélyeket, hogy általuk megrontotta, sőt majdnem ki is irtotta az isteni képmást az emberből. Fizikai és erkölcsi ereje oly mértékben megrongálódott, hogy alig őrzött valamit Ádám édeni méltóságából, jelleméből és tökéletes testformájából.”

Megtévesztő hatalma és az ember hiú bölcseletei révén Sátán elérte, hogy az emberek kétségbe vonják és végül megtagadják az isteni kinyilatkoztatást és Isten létezését.

 

"Ördögi diadallal tapasztalta, hogy sokak ösvényét sikerült elhomályosítania, és sokakat Isten törvényének megrontására sarkallhatott. Tetszetős vonzerővel ruházta fel a bűnt, hogy ez által sokak romlását biztosítani tudja.

 

  Azzal a tetszetős mesével áltatja az embereket, hogy nem létezik olyan lázadó, halálos ellenség, aki ellen védekezniük kellene, és az ördög személyének létezése csak képzelgés. Miközben így rejtőzködik, ezreket von ellenőrzése alá. Úgy csapja be őket, ahogy Krisztust is be akarta csapni, vagyis hogy ő egy mennyből küldött angyal, aki jó munkát végez az emberekért. A tömegeket úgy elvakítja a bűn, hogy nem képesek felismerni Sátán eszközeit. Miközben Sátán örökkévaló romlásukon munkálkodik, ők mennyei angyalnak kijáró tisztelettel adóznak neki.”

 

„A kísértőnek az volt a szándéka, hogy Istennek az emberrel való, már a teremtésnél meglévő tervét keresztezze, s ezáltal fájdalmat és romlást hozzon a világra. Nem riadt vissza még attól sem, hogy minden rosszat az isteni teremtés következményének tűntessen fel.”

 

„Sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságosság, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Oly lénynek tűntette fel az

Alkotót, aki bizalmatlan szemekkel néz az emberek gyengéire,

hogy azonnal lesújtson rájuk ítéleteivel.”

 

Sátán uralmának velejárói, mind emberekre, mind angyalokra gyakorolt hatása meg fogja mutatni, milyen gyümölcsöt terem az isteni tekintély mellőzése.

 Ez fogja tanúsítani, hogy Isten kormányzatának a létével szorosan összefügg a Teremtő minden alkotásának jóléte.

 

Sátán lázadásának tanulságul kellett szolgálnia a világegyetemnek az eljövendő korszakokon át végig - a bűn jellegéről és rettenetes következményeiről való örökös bizonyságtevésnek.

 

Így e lázadás rettenetes történetének minden szent lényt örökké védenie kell, hogy a törvényszegés jellegét megmutatva meggátolja becsapásukat; hogy megőrizze őket a vétkezéstől és a büntetéstől.”

 

„Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, mely Istennek irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte.

Mindazok a leckék, amelyeket Isten feljegyeztetett Igéjében, intésünkre és eligazításunkra szolgálnak. Isten azért adta ezeket, hogy megóvjanak bennünket a csalástól.”

 

 

 

„..Kedves Lélek, most már tőled is azt kérdem,
az ördög miképpen boldogul körödben?

Marad, vagy távozik? „Kövér” vagy „sovány”?

Ki kormányoz téged, Jézus vagy a Sátán?

Légy vigyázó, okos, folyton imádkozzál,

magadban ne bízzál, folyton fohászkodjál!...”