SZENVEDÉS TÉVEDÉSEINK MIATT

 

„A világ beteg, és mindenütt, ahol emberek élnek, elárad a szenvedés. Minden oldalról segélykiáltások hallatszanak.

Nem a Teremtő akarata, hogy az emberiséget porba sújtsa a fájdalom; hogy tevékenységeit korlátozza az élet megrövidítése a betegség; hogy ereje egyre fogyjon. De azokat a törvényeket, amelyeket Isten az élet szabályozására létrehozott, az emberek nagyon gyakran felháborítóan áthágják; bűn uralja szívüket, és szem elől tévesztik Istentől, az élet és az egészség forrásától való függőségünket. Ezt követi a törvényszegés büntetése, - a szenvedés, a betegség, a halál.

 

„Minden cselekedet visszahat elkövetőjére. Az ember talán sohasem tudja felismerni életében elkövetett gonosztetteinek következményét, amely saját vetésének aratása. Ám ebben az esetben sem vagyunk remény nélkül valók.”

 

„.…cselekedeteink azonosak önmagunkkal. Életünk tapasztalatai nagymértékben saját gondolataink és cselekedeteink megvalósulásai.”

 

 

 

„..Ember ne mérgelődj, ne legyél hirtelen

S meglátod, sok sebtől óvod meg a lelkedet!

Tanulj Mesteredtől, várjál türelmesen,

Gondolkozz, mielőtt valamit is teszel!”

 

 

 

„ A DÖNTÉSEK SZABADON VÁLASZTHATÓK

A KÖVETKEZMÉNY VISZONT MÁR NEM!”

 

 

PÉLDÁK A BIBLIÁBÓL

„Nevelő hatásukban a Biblia életrajzi leírásai a legértékesebbek”

 

 

- JÁKOB

„Jákob abból a célból, hogy elnyerje az elsőszülöttséget - amely Isten ígérete folytán már az övé volt - csaláshoz folyamodott. E tett gyümölcsét aratta le. Húszéves száműzetése alatt vele is méltatlanul bántak; megcsalták őt is, végül arra kényszeríttették, hogy menekülésben keressen oltalmat.

Egy második termést is learatott azáltal, hogy jellemének gonosz vonásait fiaiban látta kisarjadni. Mindez hű képe annak, hogy minden ember életében visszahatnak saját előbbi cselekedetei.

Jákob nem merült el szerencsétlenségében, bajban. Megbánta bűneit, és igyekezett jóvátenni a testvére ellen elkövetett gonoszságot. Amikor pedig Ézsau haragja halállal fenyegette, Istennél keresett segítséget.

Jákob bűnbocsánatot nyert, és az Ő hatalmának erejében kelt fel; többé nem mint gáncsoskodó, csaló, hanem Izrael: Isten fejedelme - győztesen. Nemcsak feldühödött bátyjától szabadult meg, hanem önmagától is. A gonosz hatalma megtört saját természetében; jelleme átalakult. Jákob áttekintve életének történetét, felismerte Isten megtartó hatalmát..”

 

-ILLÉS

”Hitének egyetlen kudarca által Illés megrövidítette élete munkáját. Nehéz terhet viselt Izraelért. Hűségesen hangzott

figyelmeztető szava a nemzet bálványimádása ellen, és mélyen aggódott a három és fél évi éhség ideje alatt, midőn várta és figyelte a bűnbánat jeleit. Egyedül állott Isten előtt a Kármel hegyén. A hit ereje által lerontotta a bálványimádást, és az áldott eső igazolta, hogy a várt áldás esője is kitöltetik Izraelre.

Majd kimerültségében és gyengeségében elmenekült Jézabel fenyegetései elől, és pusztai magányában azért imádkozott, hogy meghalhasson. Megkezdett munkáját nem fejezhette be. Isten megparancsolta neki, hogy mást kenjen fel prófétának önmaga helyett.”

„Isten ennek ellenére figyelemmel kísérte szolgájának szívből végzett szolgálatát. Illés nem veszhetett el csüggedten és magányosan a pusztában. Nem a sírba szállt alá, hanem Isten angyalaival felszállt az Ő dicső színe elé.”

 

„Ha lelkileg erős emberek elcsüggednek és elkeserednek a mérhetetlenül szorongató próbák között; ha néha semmi vonzót nem látnak az életben, amiért érdemes volna ragaszkodni hozzá, - nincs  ebben semmi különös vagy új. Ezek az emberek gondoljanak arra, hogy egy próféta - a legnagyobbak közül - életét féltve futott egy felbőszült asszony dühe elől. A hosszú gyaloglástól megviselt, fáradt menekült, akinek lelkét keserű csalódás törte össze, azt kérte: hadd haljon meg. De amikor reményét elvesztve úgy látta, hogy munkáját kudarc fenyegeti, akkor tanulta meg életének legértékesebb leckéjét. Abban az órában, amikor a leggyengébb volt, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmesebb körülmények között is.”

 

„Illés tapasztalatából bátorságot meríthetnek azok, akiket - miközben energiájuk önfeláldozó munkában őrlődik - Sátán reményük és bizalmuk feladására kísért. Isten éber gondoskodása, szeretete, hatalma különösképpen megmutatkozik azoknak a szolgáinak érdekében, akiknek lelkesedését félreértik vagy nem értékelik, és reformtörekvéseikért gyűlölettel és ellenkezéssel fizetnek.

Amikor az ember a leggyengébb, akkor kísérti Sátán a leghevesebben. Ezzel a módszerrel már sok embert legyőzött.”

 

„Így van ez ma is. Sátán akkor próbálja megrendíteni Isten iránti bizalmunkat, amikor küzdünk a kétellyel, amikor a körülmények kétségeket ébresztenek bennünk, amikor nyomor vagy bánat gyötör minket. Ilyenkor felsorakoztatja előttünk botlásainkat, és Istennel szembeni bizalmatlanságra, szeretetének megkérdőjelezésére kísért. Azt reméli, hogy elcsüggedve elengedjük Isten kezét.

Azok, akiket küzdelmes harcuk közben a Szentlélek különleges munkára késztet, a feszültség megszűnésekor sok esetben visszaesést tapasztalnak. A csüggedés megrendítheti a leghősiesebb hitű és legerősebb akaratú embert is. De Isten megérti, és ilyenkor is szánja és szereti. Olvas szívében, ismeri indítékait és szándékait.

Türelmesen várni és bízni, amikor minden sötétnek látszik - ez az a lecke, amit Isten műve vezetőinek meg kell tanulniuk. A menny nem hagyja cserben őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb, de valójában legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik.

 

Nemcsak nagy felelősséget hordozó emberek tanulhatják meg Illés tapasztalatából, hogyan kell bízni Istenben a próba idején. Aki Illés erőssége volt, hatalmas ahhoz, hogy támasza legyen minden küzdő gyermekének, bármilyen gyenge is. Isten mindenkitől hűséget vár el, és mindenkinek szükségletéhez mérten ad erőt. Önmagában erőtlen az ember, de Isten erejével le tudja győzni a bűnt, s győzelemre segíthet másokat is. Sátán soha nem juthat előnyhöz azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül.”

 

„Keresztény Testvérem! Sátán ismeri gyengeséged. Ezért kapaszkodj Jézusba! Ha megmaradsz Isten szeretetében, kiállhatsz minden próbát. Csak Krisztus igaz volta adhat erőt a világon végigsöprő gonoszság áradatának visszaszorítására.

Hit vezéreljen mindenben, amit cselekszel! A hit könnyít minden terhen, csökkenti a fáradtságot. A jelenleg titokzatosnak tűnő intézkedéseket megértheted, ha szüntelenül bízol Istenben. Járj hittel azon az úton, amelyet Isten mutat! A próbák jönni fognak, de csak menj előre! Ez erősíti hitedet és alkalmassá tesz a szolgálatra. Isten nemcsak azért íratta meg a szent történelmet, hogy csodálattal olvassuk, hanem hogy az a hit, amely Isten szolgáiban régen munkálkodott, bennünk is munkálkodjék.”

 

- SÁMSON

- „A Dán nemzetségéből való Manoah család, egyike ama keveseknek, akik az általános hűtlenség közepette is hűek maradtak Istenhez. Manoah gyermektelen feleségének megjelent "az Úrnak angyala" azzal az üzenettel, hogy fiúgyermeke születik, aki által Isten kezdi megszabadítani Izraelt. Erre való tekintettel az angyal tanítást adott neki saját életmódját és gyermeke nevelését illetően.”

 

„A gyermeket mértékletességre, önuralomra és önmegtagadásra kell nevelni már születésétől kezdve.”

 

„Ha Sámson az isteni parancsolatokat oly hűséggel tartja be, mint szülei, nemesebb és boldogabb sorsa lett volna. De a bálványimádókkal való társalgás megmételyezte őt. Mivel Czóra városa közel volt a filiszteusok országához, Sámson baráti viszonyba került velük. Fiatalon bensőséges baráti kapcsolatokat alakított ki, melyek aztán egész életét befolyásolták.”

„Isten minden dologban bölcsességet ígér azoknak, akik mindenekelőtt az ő dicsőítésével törődnek, de az öntetszelgők, elbizakodottak számára nincs ilyen ígérete.”

 

„Menyegzője ünnepén Sámson családi kapcsolatba került azokkal, akik gyűlölték Izrael Istenét. Aki önként ilyen kapcsolatra lép, annak bizonyos mértékben alkalmazkodnia kell társa életmódjához és szokásához. Az így eltöltött idő rosszabb az elpazaroltnál. A gondolatok, a szavak, az elvek szilárdságát támadják és a lélek bástyáit gyengítik.

Az első ballépés utat készít továbbiaknak!

Isten sokáig elhordozta, de amikor annyira átadta magát a bűn hatalmának, hogy titkát elárulta, az Úr eltávozott tőle. Jóllehet ereje nem hosszú hajában rejlett, de ez Isten iránti hűség jele is volt. És amikor a jelképet feláldozta szenvedélye kielégítésének, elveszítette az ezzel járó áldást.”

 

„Sámson, mint a filiszteusok játékszere, szenvedésében és megalázottságában jobban megismerte gyengeségét, mint valaha. Keserves helyzete bűnbánatra indította.

Milyen gyászos és borzalmas az az élettörténet, amely Isten dicsérete és a nemzet dicsősége lehetett volna! Ha Sámson hű marad isteni elhívásához, beteljesedett volna Isten célja az ő dicsőségére és magasztalására. Ámde engedett a kísértésnek és hűtlennek bizonyult a rábízottakban; küldetését vereség, szolgaság és halál által teljesítette.

 

„Sámson felett az isteni gondviselés őrködött, hogy felkészülhessen annak a munkának elvégzésére, amelyre hívatott. Életének kezdetétől fogva testi és szellemi erejét, valamint erkölcsi tisztaságát kedvező feltételek vették körül. De a gonosz társak  befolyására elengedte Isten vezető és oltalmazó kezét, s így a rossz áradata magával ragadta. Akik kötelességteljesítésük közben kísértetnek meg, biztosak lehetnek abban, hogy Isten megvédelmezi őket; de akik önként szolgáltatják ki magukat a kísértésnek, előbb-utóbb elbuknak.

 

„Az ember nincs magára hagyva, hogy saját gyenge erőfeszítésével küzdje le a gonosz hatalmat! A segítség közel van és minden lélek megkapja, aki valóban óhajtja azt!”

 

 

 

„..Ha földi kísértés vesz körül, érzed gyönge vagy megállni,

szívedből szeretnéd a Sátánt, s a vétket örökre kizárni,

a szíved is egyre csendesül, lelked a bűntől menekül,

maradj az Istennel egyedül!..”

 

„.. SOHA NEM LESZEL EGYEDÜL,

HA ISTENNEL MARADSZ EGYEDÜL!!!!!!"

 

 

 

 

 

 

- SALAMON

„Salamonnál hiányzott a tapasztalatok által szerzett fegyelem…. Mindenki másnál kedvezőbbnek tűnik helyzete, jelleme és élete. Salamon nemes volt ifjúságában és felnőttkorában, és mint Isten kedveltje lépett egy olyan birodalom élére, amely a siker és tisztelet ígéretével kecsegtette. A nemzetek csodálkoztak az Istentől kapott bölcsességén, ismeretein és éleslátásán. Salamon elbizakodott a siker felett, és ez elszakította őt Istentől. Az Istennel való közösség örömétől elfordulva érzéki élvezetekben keresett kielégülést.”

 

„Salamon saját keserű tapasztalataiból tanulta meg, hogy milyen üres az az élet, amely a földi dolgokban keresi a legfőbb jót. Pogány isteneknek emelt oltárokat, de meg kellett látnia, mennyire üres ígéretük, amely nyugalmat kínál az emberi léleknek.”

 

Későbbi éveiben elfáradva és a föld repedezett kútjainál megszomjazva Salamon visszatért, hogy igyék az élet kútforrásából. Eltékozolt éveinek történetét figyelmeztető

tanításaival együtt feljegyezte a következő nemzedékek okulására az ihletés Lelke által. Igaz, hogy vetésének magvát népe gonosz termésében aratta le, Salamon életének munkája mégsem veszett el teljesen. A szenvedések fegyelmező iskolája végül benne is elvégezte munkáját.

  Ezzel a hajnalhasadással milyen dicsőséges lehetett volna életének nappala, ha ifjúságában megtanulta volna azt a leckét, amelyre később a szenvedés tanította meg őt, és vele másokat is!”

 

Ezek az élettörténetek elénk tárják azt, amit egy napon majd minden ember megért; hogy a bűn csak szégyent és veszteséget hoz, hogy a hitetlenség kudarcot jelent - azonban Isten irgalma leér a legnagyobb mélységbe -, hogy a hit felemeli a bűnbánó bűnösöket és Isten gyermekeivé fogadja őket.”

 „Próbák érik, mert ezek nélkül soha nem ismerné fel a bölcsesség és tapasztalat hiányát. Azonban ha alázatosan és bizalommal keresi az Urat, minden próba áldására válik. Néha úgy tűnik majd, mintha vereséget szenvedne, de ezek látszólagosak, Isten eszközei a megjobbításra, amelyek által önismeretet és Isten iránti szilárdabb bizalmat kaphat. Ha elkövet is még hibákat, megtanulja, hogy ugyanazokba ne essen bele többé!”

 

„Ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a Megváltó nem hagy cserben minket. Sohasem kell egyedül éreznünk magunkat. Angyalok a társaink. A Krisztus nevében ígért és küldött Vigasztaló velünk lakozik. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók le ne küzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki ne menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan emberi gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság.”

 

 

„Messze a csillagos égből, jó Atyád vigyázz reád!

//: Két égi szem őriz téged! Óh többet, mit várhatnál?! ://

 

A sötét, viharos éjjel, a bátor is alig áll!

//: Jézusod átölel forrón! Óh többet mit várhatnál?! ://

 

Emeld csak szemed az égre, váltságod közel van már!

//: Jézusod haza fog vinni! Óh többet mit várhatnál?!” ://