ISTEN TERVE MINDENKI SZÁMÁRA

 

„A Nagy Tanító a jövendő világ képeit tárja az ember elé.

Ha meg tudja ragadni az értelmet az eljövendő élettel és annak áldásaival, összehasonlítva azt e világ időleges gondjaival; az éles ellentét mélyen bevésődik az értelembe, lekötve a szívet, a lelket és az egész lényt."

 

De közeleg a nap, amikor a harc véget ér... Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is.”

Az egész világegyetem láthatja a különbséget Isten kormányzata és Sátán uralma között! ...a lázadás véglegesen meghiúsul, és Sátán története és jelleme lelepleződik... Minden kétely, amely a hosszú küzdelem során az igazság és tévelygés kérdésében felmerült, most tisztázódik.”

 

„A harc lezárult. Minden megpróbáltatás és küzdelem véget ért. Amikor a megváltottak Isten trónja köré állnak, győzelmi ének tölti be az egész mennyet. Mind együtt zengik a boldog éneket: "Méltó, méltó a megöletett Bárány", aki megváltott bennünket Istennek.”

"Az események teljes mértékben igazolják Isten bölcsességét, igazságosságát és jogosságát. Világossá válik, hogy Isten a nagy küzdelem során tett minden intézkedésében tekintettel volt népének örök érdekeire és a teremtett világokra. "Dicsér Téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak Téged a Te kegyeltjeid" (Zsolt 145:10). A bűn történelme az egész örökkévalóságon át tanúskodni fog arról, hogy minden teremtmény boldogsága szorosan összefügg Isten törvényének létezésével.

A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész világegyetem - hűségesek és lázadók - egyként hirdetik: "Igazságosak és igazak a Te utaid, óh szentek Királya!".

 

"Sátán kénytelen elismerni Isten igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad.

 

 ...romboló munkájának mindörökre vége. ... Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől."

"A jó és gonosz tudásának fája többé nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem lesz kísértő, és így nem lesz lehetőség a gonosz követésére. Minden jellem kiállotta már a Gonosz próbáját, már senki sem lesz fogékony a rossz hatalma iránt."

 

"A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán."

 

"Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.

Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag." "Halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás..., mert az elsők elmúltak."

 

"Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. " "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük" (Ésa 62:3; Jel 21:11.24; Ésa 65:9; Jel 21:3). "Éjszaka nem lesz" Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. "És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket" (Jel 22:5). A nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni.

 

"Ott nincs sötét tévedés, mely elborítja az értelmet. Az igazság és ismeret, amely világos, erős és tökéletes, minden kételyt eltávolít és a kétkedés homálya nem vetíti káros hátrányait boldog lakóira. Semmi vita nem rontja a menny édes, tökéletes békéjét. Lakói nem ismerik a bánatot, szomorúságot, könnyet. Minden tökéletes összhangban, tökéletes rendben és tökéletes boldogságban van... A menny olyan otthon, ahol együttérzés él minden szívben és minden tekintet ezt fejezi ki. A szeretet ural mindent. Nincsenek civódó elemek, és nincs szavaknak hangzavara, vitája vagy csatája.

 

"Meglátják minden helyes alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit.

Akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja látásunkat, és szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkóppal. Amikor majd szemléljük a menny dicsőségét, amelyet most távolról vizsgálgatnak a teleszkópokon át, amikor eltűnik a bűn rozsdája, és az egész föld az Úrnak, a mi Istenünknek szépségében jelenik meg, akkor óriási terület nyílik meg kutatásaink számára! Ott a tudományok ismerője olvashatja majd a teremtés jelentéseit, és a gonosz törvényének semmi emlékeztetőjét sem fogja látni. Hallgathatja a természet hangjának csodálatos zenéjét, és nem hall jajszót, és a szomorúság töredékét se látja sehol. Minden teremtett dolgon csak egyetlen kézírást fedezhet fel. A végtelen nagy világegyetemben szemlélheti "Isten nevének nagybetűs kézírását és a földön, a tengeren és az égen a gonosz egyetlen jelét sem láthatja."

 

"Minden megváltott saját életéből érti majd meg az angyalok szolgálatát. Milyen csodálatos élmény lesz az, amikor beszélgetést folytathatnak azzal az angyallal, aki őrzőjük volt korábbi éveiktől kezdve. Aki vigyázott lépéseikre és befedezte fejüket a veszedelem napján, velük volt a halál árnyékának völgyében, megjelölte nyugvóhelyüket, és aki először üdvözölte őket a feltámadás hajnalán!


Megtudhatják tőle az isteni közbelépés történetét egyéni életükben, és a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkájában.

Az élet minden rejtélye megoldódik akkor. Ahol a mi szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket érzékelt, ott csodálatos, minden felett győztes megvalósított célt, mennyei harmóniát látunk majd."

"Ott az a szeretet és rokonszenv, amelyet Isten ültetett belénk, megtalálja majd gyakorlásának legigazibb terét. A szent lényekkel való tiszta, a szent angyalokkal és minden korszak hűséges gyermekeivel való harmonikus társas élet és az a szent közösség, amely összeköti az egész mennyei és földi családot, mind hozzátartozik majd az eljövendő világ áldott tapasztalataihoz.

A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut."

 

”Mindnyájan boldog, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak - palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek.”

 

"Ott minden erő kifejlődik, minden képesség kibontakozik. A legnagyszerűbb vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is megvalósítják, és a legszentebb vágyakat is elérik. Mégis új magasságok emelkednek előttük, amelyeket mindig felülmúlnak; új csodákat szemlélhetnek, új igazságokat érthetnek meg, és új célok váltják ki testi, lelki és szellemi erőik tevékenységét."

 

”Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti.

"A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át.

„Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet."

 

 

„..Isten szeret téged, kedves embertársam,

És áldásaival elhalmoz bőven”

Alkalmas időben nyújt néked eledelt,

Látszik jósága nyáron úgy, mint télen.

 

A bűntől, nyomortól megmenteni akar,

És ígér tenéked örök életet,

Csak te is szeressed teljes szívedből Őt,

Ne légy hűtlen Hozzá, mikor Ő szeret!..”

 

 

JÉZUS MONDJA:
Egyedül vagy?- Ott vagyok veled.
Nincs kihez szóljál?- Beszélgess velem.
Nem tudsz aludni?- Imádkozzál.
Nincs ki szeressen?- Szeretlek én.
Bántanak, megszólnak?- Megértelek én.
Elhagyott mindenki?- Veled vagyok én.
Beteg és fáradt vagy?- Gyógyítód én vagyok.
Hozzám jöhetsz, amikor érzed, Nem bírom tovább....nehéz az élet,
Hozzám jöhetsz,én mindig várlak. Szívem ajtaja, feléd kitárva.
Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek. Meghaltam érted, ott a kereszten.
Ne hordozd tovább egyedül bajod, keresztem alatt lerakhatod.
Add kezedet,- fogom erősen! Add szívedet,- tisztítja vérem!
Add életed, s érte cserébe, Örök életet adok néked!